CHO 1.9 GAM HỖN HỢP MUỐI

     

Đặt bí quyết muối cacbonat là M2CO3 gồm số mol x , muối hạt hiđrocacbonat là MHCO3 gồm số mol y mol

M2CO3+ 2HCl → 2MCl + CO2+ H2O

x x mol

MHCO3+ HCl→ MCl + CO2+ H2O

y y mol

Ta gồm

nCO2= x+y= 0,448/22,4 = 0,02 mol = nhỗn đúng theo 2 muối

→ Mhh¯=mhhnhh=1,90,02=95

→ M+61
Bạn đang xem: Cho 1.9 gam hỗn hợp muối

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X bao gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau làm phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là:


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm củaa là:


Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat hóa trị II làm phản ứng hết với dung dịch H2SO4 dư chiếm được dung dịch chứa 7,5 gam muối hạt sunfat trung hòa. Bí quyết của muối hiđrocacbonat là:


Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Trọng lượng dung dịch Y đổi khác như ráng nào so với ban đầu?


Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 1,2 M và KOH 1,0 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Cho một lượng bột CaCO3 công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl 32,85%. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp X trong các số đó nồng độ HCl còn sót lại 24,2%. Chế tạo X một lượng bột MgCO3, khuấy hồ hết cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong số ấy nồng độ dung dịch HCl bởi 21,10%. Mật độ % của hỗn hợp CaCl2 và MgCl2 theo thứ tự là:


Hòa tan một mẫu hợp kim K-Ba tất cả số mol đều nhau vào nước được hỗn hợp X với 6,72 lít khí (đktc). Sục 0,025 mol khí CO2 vào dung dịch X chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn muối MCO3 bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 12,25% thu được dung dịch MSO4 14,29%. Sắt kẽm kim loại M là:
Xem thêm: Cách Làm Cà Na Đập Dập Ngon, Để Được Lâu Tại Nhà, Cách Làm Cà Na Muối Ớt Đơn Giản, Không Bị Đắng

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml hỗn hợp X đựng NaOH 1M cùng Ca(OH)2 0,5M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cân nặng dung dịch Y biến đổi như cầm nào so với hỗn hợp X?


Khi mang đến 0,02 mol hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 thì lượng kết tủa thu được đều bởi nhau. Số mol Ba(OH)2 tất cả trong hỗn hợp là:


Cho m gam NaOH vào 2 lít hỗn hợp NaHCO3 nồng độ a mol/l chiếm được 2 lít hỗn hợp X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 11,82 gam kết tủa. Phương diện khác, cho 1 lít dung dịch X vào hỗn hợp CaCl2 dư rồi đun nóng, sau khi ngừng các phản nghịch ứng chiếm được 7,0 gam kết tủa. Quý giá của a, m tương ứng là:


Trong một chiếc cốc đựng muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị I. Thêm thư thả dung dịch H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa bay ra không còn thu được hỗn hợp muối sunfat nồng độ 13,63%. Sắt kẽm kim loại hóa trị I là:


Hai ly đựng dung dịch HCl ném lên hai đĩa cân nặng X, Y cân nặng ở trạng thái cân bằng. Mang đến 5 gam CaCO3 vào cốc X với 4,784 gam M2CO3 (M là sắt kẽm kim loại kiềm) vào ly Y. Sau thời điểm hai muối đã tan hoàn toàn, cân quay trở lại vị trí thăng bằng. Kim loại M là:


Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít (đktc) khí CO2 vào 200 ml dung dịch X đựng KOH 0,75M cùng Ba(OH)2 0,75M. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cân nặng dung dịch Y biến đổi như vậy nào so với hỗn hợp X?


Hấp thụ không còn V lít khí CO2 (đktc) vày dung dịch bao gồm chứa 0,08 mol Ca(OH)2 ta thu được 2 gam kết tủa, lọc kết tủa, thu mang phần nước lọc, trọng lượng của phần nước thanh lọc tăng so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thuở đầu 4,16 gam. Quý giá của V là:
Xem thêm: Phương Trình Hoành Độ Giao Điểm Của Các Đồ Thị Hàm Số, Kiến Thức Phương Trình Hoành Độ Giao Điểm Lớp 9

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam