CHA HƠN CON 32 TUÔỈ

     
*

Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và tuổi con hiện thời là bao nhiêu?


*

CHA HƠN bé 32 TUỔI. SAU 4 NĂM NỮA THÌ TUỔI cha GẤP 3 LẦN TUỔI CON. HỎI TUỔI phụ thân VÀ TUỔI nhỏ HIỆN ni LÀ BAO NHIÊU TUỔI ?


*

Vì mỗi năm mọi cá nhân tăng thêm 1 tuổi nên cha luôn luôn luôn hơn bé 32 tuổiCoi tuổi nhỏ là một phần thì tuổi thân phụ là 3 phần cân nhau như thếHiệu số tuổi bằng nhau là: 3-1=2(tuổi)Tuổi bé là: 32:2*1=12(tuổi)Tuổi thân phụ là: 12+32=44(tuổi) Đ/S:cha:44 tuổi con:12 tuổitích bản thân nha 

Vì từng năm mọi cá nhân tăng thêm một tuổi nên thân phụ luôn luôn luôn hơn nhỏ 32 tuổi

Coi tuổi nhỏ là một trong những phần thì tuổi phụ thân là 3 phần đều nhau như thế

Hiệu số tuổi bởi nhau là:

3-1=2(tuổi)

Tuổi nhỏ là:

32:2*1=12(tuổi)

Tuổi phụ vương là:

12+32=44(tuổi)

Đ/S:cha:44 tuổi

con:12 tuổi

tích bản thân nha

 


cha hơn nhỏ 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì phụ vương vẫn hơn con 32 tuổi . Ta gồm sơ đồ bộc lộ số tuổi của hai thân phụ con sau 4 năm nữa :con : I----Icha : I----I----I----Ituổi nhỏ sau 4 năm nữa là :32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )tuổi con hiện thời là :16 - 4 = 12 ( tuổi )tuổi cha hiện thời là :12 + 32 = 44 ( tuổi ) đáp số : nhỏ : 12 tuổi cha : 44 tuổi 

cha hơn con 32 tuổi thì sau 4 năm nữa thì phụ thân vẫn hơn nhỏ 32 tuổi . Ta bao gồm sơ đồ biểu hiện số tuổi của hai cha con sau 4 năm nữa :

con : I----I

cha : I----I----I----I

tuổi nhỏ sau 4 năm nữa là :

32 : ( 3 - 1 ) x 1 = 16 ( tuổi )

tuổi con bây giờ là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

tuổi cha hiện giờ là :

12 + 32 = 44 ( tuổi )

đáp số : con : 12 tuổi 

cha : 44 tuổi

 


Cha hơn bé 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con bây chừ là bao nhiêu là từng nào tuổi?Trả lời:Tuổi bé là: ............. Tuổi.Tuổi thân phụ là: .............. Tuổi


giải tuổi phụ thân : I----------I-----------I-----------Ituổi con : I----------Ihiệu số phần cân nhau là : 3 - 1 = 2tuổi phụ thân 4 năm tiếp theo là 32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )tuổi bé 4 năm tiếp theo là : 48 - 32 = 16 ( tuổi ) tuổi phụ thân hiện tại là : 48 - 4 = 44 ( tuổi )tuổi con bây giờ là : 16 - 4 = 12 ( tuổi ) đáp số : phụ thân : 44 tuổi bé : 12 tuổi

giải 

tuổi phụ vương : I----------I-----------I-----------I

tuổi bé : I----------I

hiệu số phần đều nhau là :

3 - 1 = 2

tuổi thân phụ 4 năm tiếp theo là 

32 : 2 X 3 = 48 ( tuổi )

tuổi con 4 năm tiếp theo là :

48 - 32 = 16 ( tuổi ) 

tuổi phụ thân hiện trên là :

48 - 4 = 44 ( tuổi )

tuổi con lúc này là :

16 - 4 = 12 ( tuổi )

đáp số : phụ vương : 44 tuổi 

con : 12 tuổi


Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp tía lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và tuổi con bây giờ là từng nào tuổi?


Hiệu số phần cân nhau là:3 – 1 = 2 (phần)Giá trị một phần: 32 : 2 = 16 (tuổi)Số tuổi của cha là: 16 x 3 = 48 (tuổi)Số tuổi của con:11 x 1 = 16 (tuổi)Số tuổi của thân phụ hiện nay: 48 – 4 = 44 (tuổi)Số tuổi của nhỏ hiện nay: 16 – 4 = 12 (tuổi)Đáp số: thân phụ 44 tuổi, con 12 tuổi.

Bạn đang xem: Cha hơn con 32 tuôỉ


Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần: 

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của cha là: 

16 x 3 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con:

11 x 1 = 16 (tuổi)

Số tuổi của thân phụ hiện nay: 

48 – 4 = 44 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay: 

16 – 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: phụ vương 44 tuổi, con 12 tuổi.


ba hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con bây chừ bao nhiêu tuổi


Cha hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa thì thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ vương và tuổi con hiện giờ là từng nào tuổi


Số tuổi của ba sau 4 năm là:

24:(3-1).3=36 (tuổi)

Số tuổi của bố hiện nay là:

36-4=32 (tuổi)

Số tuổi của con là:

32-24=8 (tuổi)

Đáp số:bố:32 tuổi

con:8 tuổi


Do hiệu tuổi thân phụ và bé là không đổi theo thời gian nên tuổi của thân phụ luôn rộng tuổi con 24 tuổi. Ta bao gồm sơ thứ tuổi cha và bé 4 năm sau:

Tuổi nhỏ 4 năm sau: |==|

Tuổi phụ thân 4 năm sau: |==|==|==|

Tuổi của bé 4 năm sau là: 24 : (3 – 1) * 1 = 12 tuổi

Tuổi con hiện nay là: 12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi cha bây giờ là: 8 + 24 = 30 tuổi

Đáp số: Tuổi bé 8 tuổi, tuổi phụ vương 30 tuổi


Cha hơn nhỏ 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi nhỏ hiện nay?


Sau 4 năm thì phụ vương vẫn hơn nhỏ 32 tuổi.

Xem thêm: Bị Rối Loạn Tiền Đình Phải Làm Sao, Rối Loạn Tiền Đình Có Chữa Khỏi Được Không

Coi tuổi con 1 phần và tuổi phụ thân 3 phần bằng nhau.

Xem thêm: Bộ Điều Khiển Cửa Ô Tô (12V) (2 Khóa), Bộ Điều Khiển Khóa Cửa Ô Tô

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3-1=2(phần)

Tuổi con hiện tại là:

(32:2.1)-4=12(tuổi)

Tuổi cha bây chừ là:

12+32=44(tuổi)

Đáp số: cha: 44 tuổi; nhỏ 12 tuổi


Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi phụ thân và tuổi nhỏ hiện nay?


Sau 4 năm nữa tuổi nhỏ là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện giờ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: cha 44 tuổi; bé 12 tuổi


giải

Sau 4 năm nữa tuổi con là: 32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện giờ là: 16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện thời là: 12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: thân phụ 44 tuổi; con 12 tuổi


Sau 4 năm nữa tuổi con là:

32 : (3-1) x1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện thời là:

16 - 4 = 12 tuổi

Tuổi cha bây chừ là:

12 + 32 = 44 tuổi

ĐS: cha 44 tuổi; bé 12 tuổi


Hiện nay thân phụ hơn con 32 tuổi . Biết 4 năm nữa tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện giờ cha bao nhiêu tuổi ?


vì từng năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi là ko đổi 

ta bao gồm sơ đồ

con 1 phần 

cha 3 phần 

hiệu số phần là 

3-1=2( phần )

1 phần xuất xắc tuổi bé 4 năm sau là 

32:2 = 16 ( tuổi )

tuổi con hiện thời là 

16 - 4 = 12 ( tuổi)

tuổi cha hiện thời là 

12 + 32 = 44 ( tuổi ) 

đap số bé 12 tuổi 

cha 44 tuổi


GiảiVì sau tưng năm số tuổi của từng người đều tăng lên nên sau 4 năm nữa thì phụ thân vẫn hơn bé 32 tuổiHiệu số phần đều bằng nhau là: 3-1 =2 (phần)Số tuổi của thân phụ sau 4 năm nữa là: 32:2.3 = 48 (tuổi)Hiện nay thân phụ có số tuổi là: 48-4 = 44 (tuổi) Đáp số: tuổi cha hiện nay :44 tuổiChúc bạn học tốt

Giải

Vì sau mỗi năm số tuổi của từng người đều tăng lên 

nên sau 4 năm nữa thì phụ vương vẫn hơn bé 32 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 

3-1 =2 (phần)

Số tuổi của cha sau 4 năm nữa là:

32:2.3 = 48 (tuổi)

Hiện nay phụ thân có số tuổi là:

48-4 = 44 (tuổi)

Đáp số: tuổi cha hiện tại nay :44 tuổi

Chúc bạn làm việc tốt


Hiệu số tuổi không nạm đổi

Hiệu số phần đều nhau là:

3 -1 = 2

Tuổi bố hiện nay là:

32 : 2 x 3 - 4 = 44 ( tuổi )


Cha hơn bé 32 tuổi sau 4 năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và con bây chừ là bao nhiêu?

mk bắt buộc gấp!!!!help!!Nhớ kết bn luôn^^^ok


Cho mặc dù tuổi thân phụ và con giảm hay tăng thì hiệu số tuổi của 2 bạn vẫn không ráng đổi

Tuổi phụ thân là : 32 : ( 3 - 1 ) x 3 = 48 ( tuổi ) 

Tuổi bé là : 48 - 32 = 16 ( tuổi )

hok tốt


Hi tieng anh 123, tham khảo nhé :

Gọi số tuổi của tía và con lần lượt là a cùng b ( cùng với a; b khác 0 ), ta tất cả :

a = b + 32

Xét a + 4 = 3b

=> a = 3b - 4

Thay a vào biểu thức trên, ta gồm :

3b - 4 = b + 32

3b - b = 32 + 4

2b = 36

 b = 18

=> tuổi bé là : 18 + 32 = 50 ( tuổi )

Vậy,.............