CẢ 2 HỘP CÓ 13

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cả 2 hộp có 13

*

cả 2 hộp bao gồm 13.6kg chè. Nếu gửi từ hộp trước tiên sang hộp thứ hai 1.2kg chè thì số ki lô gam chè đựng trong mỗi hộp bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki lô gam chè?


*

Cả nhì hộp gồm 13.6kg chè.Nếu đưa từ hộp trước tiên sang hộp trang bị hai 1.2kg trà thì số ki-lô-gam trà đựng trong những hộp bằng nhau.Hơi ban đầu mỗi hộp tất cả bao nhiêu ki-lô-gam chè?


*

Cả nhị hộp bao gồm 13,6kg chè. Nếu chuyển từ hộp đầu tiên sang hộp máy hai 1,2kg chè thì số ki – lô – gam trà đựng trong những hộp bởi nhau. Hỏi trong mỗi hộp, thuở đầu có từng nào ki – lô – gam chè?


Số ki – lô – gam chè trong mỗi hộp bằng nhau khi vẫn sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số - ki –lô gam chè bao gồm trong hộp sản phẩm nhất ban sơ là:

6, 8 + 1,2 = 8(kg)

Số ki – lô –gam chè gồm trong hộp sản phẩm hai thuở đầu là:

6, 8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0kg; 5,6kg


Cả nhì hộp bao gồm 13,6kg trà . Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang hộp vật dụng hai1,2 chè thì số ki - lô - gam chè đựng trong mỗi hộp đều bằng nhau .Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki - lô - gam chè?


Vì nếu đưa từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai là 1,2kg trà thì số chè trong những hộp bằng nhau nên hộp đầu tiên hơn hộp sản phẩm hai là:

1,2.2=2,4(kg)

Lúc đầu , hộp trước tiên có: (13,6+2,4):2=8(kg)

Lúc đầu, hộp thiết bị hai có: 13,6-8=5,6(kg)

Đáp số:Hộp thiết bị nhất:8 kilogam chè

Hộp sản phẩm công nghệ hai:5,6 kg chè


cả nhị hộp có 13,6kg chè. Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp vật dụng hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong những hộp bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?


bài giải 

hộp trước tiên nhiều rộng hộp sản phẩm hai là 

1,2 x 2=2,4

hộp đầu tiên có số kg chè là 

<13,6+2,4> : 2=7,5

hộp vật dụng hai gồm số kg trà là

13,6 - 7,5=6,1

đ/s


Cả hai hộp chè bao gồm 13,6kg chế. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp sản phẩm hai 1,2kg trà thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè.
Xem thêm: Vị Trí Của Ca Dao Hài Hước, Câu Hỏi Xoay Quanh Bài: Ca Dao Hài Hước

Sau khi gửi mỗi hộp chè có :

13.6 : 2 = 6,8 kg

Lúc đầu hộp trước tiên có :

6,8 + 1,2 = 8 kg

Lúc đầu hộp lắp thêm hai bao gồm :

6,8 - 1,2 = 5,6 kg


Sau khi chuyển 1,2 kg trà thì từng hộp tất cả số kg chè là:

13,6 : 2 =6,8 ( kilogam )

Lúc đầu khi chưa chuyển hộp đầu tiên có số kg chè là:

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

Lúc đầu chưa chuyển hộp máy hai gồm số kg trà là:

6,8 - 1,2 = 5,6 ( kilogam )

Đáp số:Hộp thứ nhất:8 kg chè

Hộp vật dụng hai:5,6 kg chè


Cả hai hộp tất cả 13,6kg chè. Nếu gửi từ hộp trước tiên sang hộp sản phẩm công nghệ hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp tất cả bao nhiêu ki-lô-gam chè?


Sau khi đưa mỗi hộp tất cả số kg trà là :

13,6 : 2 = 6,8 ( kilogam )

Lúc đầu hộp đầu tiên có số kg chè là :

6,8 + 1,2 = 8 ( kilogam )

Lúc đầu hộp vật dụng hai tất cả số kg trà là :

13,6 - 8 = 5,6 ( kilogam )

Đáp số : hộp trước tiên : 8 kilogam chè 

hộp thứ hai : 5,6 kilogam chè


Sau khi đưa mỗi hộp có 

13,6 : 2 = 6,8 ( kg )

Ban đầu hộp trước tiên có 

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

Ban đầu hộp máy hai có 

13,6 - 8 = 5,6 ( kg )

Đáp số : hộp trước tiên : 8 kg chè

hộp lắp thêm hai có : 5,6 kg chè


Cả nhì hộp có 13,6 kg trà . Nếu gửi từ hộp thứ nhất sang hộp vật dụng hai 1,2 kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp cân nhau . Hỏi ban đầu mỗi hộp tất cả bao nhiêu ki-lô-gam chè ?


Nếu chuyển cho hai hộp đều nhau thì mỗi hộp bao gồm số ki - lô - gam là :

13,6 : 2 = 6,8 kg chè

Lúc đầu hộp thứ nhất có số ki - lô - gam trà là :

6,8 + 1,2 = 8 kg chè

Lúc đầu hộp lắp thêm hai có số ki - lô - gam chè là :

13,6 - 8 = 5,6 kg chè

Đáp số : Hộp trước tiên 8kg chè

Hộp đồ vật hai 5,6kg chè


Khi hộp chè đều nhau thì từng hộp gồm số kilogam là : 13,6 : 2 - 6,8 (kg )

Hộp trước tiên có số kg là : 6,8 + 1,2 - 8 (kg) 

Hộp lắp thêm hai tất cả số kilogam là : 13,6 - 8 - 5,6 ( kg )


Cả hai hộp có 13,6kg trà . Nếu gửi từ hộp trước tiên sang hộp sản phẩm công nghệ hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp cân nhau . Hỏi ban sơ mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam

Nếu chuyền mang lại 2 hộp đều đều nhau thì mỗi hộp chè có 6,8kg ban đầu hộp1 có 8kg chè,hộp 2 ban đầu có 5,6kg chè


Cả nhị hộp gồm 13,6 kg chè. Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang hộp vật dụng hai 1,2 kg chè thì số ki- lô- gam chè đựng trong những hộp bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki- lô- gam chè?

 
Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Ý Nghĩa Các Quân Cờ Vua, Ý Nghĩa Của Cờ Vua Và Các Quân Cờ Vua

Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang hộp thứ hai 1,2 kg chè thì số ki- lô- gam trà đựng trong những hộp bằng nhau tức là hộp trước tiên hơn hộp lắp thêm hai:

 1,2 + 1,2 = 2,4 (kg)

Số ki - lô- gam trà ở hộp thứ nhất là:

(13,6 + 2,4) :2= 8 (kg)

Số ki-lô-gam chè ở hộp đồ vật hai là:

13,6 - 8 = 5,6 (kg)Đ/S____


Sau khi gửi từ hộp trước tiên sang hộp lắp thêm hai thì số ki-lô-gam chè ở mỗi vỏ hộp là: