Cho buta

     

Câu hỏi :

Buta - 1,3 - đien tác dụng với Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1 thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?


*