Bóng Đèn Sáng Bình Thường Khi Nào

     

- Khi chuyển động bình thường, hiệu điện nỗ lực đúng bởi hiệu điện thế định mức thì hiệu suất tiêu thụ bằng năng suất định mức

- công suất này được quy định điện chuyển thành công xuất sắc suất của một năng lượng thuộc dạng khác. Chẳng hạn, hiệu suất nhiệt nếu chế độ là một chiếc bếp điện, hay bộ bàn là, hoặc năng suất cơ học, nếu qui định là quạt điện, hoặc loại bơm nướcDo đó, công thức: phường = U. I cũng bên cạnh đó áp dụng cho những máy thu điện.

Bạn đang xem: Bóng đèn sáng bình thường khi nào


Quảng cáo

Đơn vị: 1 W = 1V.A, 1kW = 1000W, 1MW = 1 000 000W

Chú ý giả dụ mạch chỉ bao gồm R thì: p. = I2R

Điều kiện đèn sáng bình thường: Pđm = P; Iđm = I

Bài 1: bên trên một trơn đèn có ghi (110V - 45 W).

a) Tính cường độ loại điện qua đèn điện này lúc đèn sáng bình thường và điện trở của đèn lúc đó.

b) hoàn toàn có thể dùng đèn điện lắp trực tiếp vào mạng điện mái ấm gia đình để thắp sáng được không? tại sao?

Đáp án: a) 0,41A; 268,3 Ω.

Hướng dẫn giải:

a) lúc đèn sáng thông thường U = 110V; phường = 45W

Cường độ chiếc điện qua đèn điện là:

Điện trở của bóng đèn là:

b) quan trọng dùng đèn điện lắp thẳng vào mạng điện mái ấm gia đình để chiếu sáng được bởi mạng điện gia đình có hiệu điện cố kỉnh 220V, quá giá bán định nút của đèn, nếu mắc thẳng vào thì đèn đã cháy.


Quảng cáo

Bài 2: 1 bàn là ghi 220V - 1000W

a) Tính điện trở cùng cường độ dòng điện định nấc của bàn là

b) người ta mắc bàn là tiếp nối với năng lượng điện trở 1,6 Ω rồi mắc vào mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện nuốm 220V. Coi điện trở của bàn là ko đổi. Hãy tính hiệu suất của bàn là vào trường đúng theo này?

Đáp án: a) 48,4 Ω; 4,55 A; b) 968 W

Hướng dẫn giải:

a) Cường độ dòng điện định nút của bàn là là:

Điện trở của bàn là là:

b) Cường độ loại điện qua bàn là lúc mắc bàn là nối tiếp với điện trở 1,6 Ω là:

Công suất của bàn là vào trường hòa hợp này là: p = U.I = 220.4,4 = 968 W


Quảng cáo

Bài 3: mang đến hai đèn Đ1 (3V - 3W); Đ2 (6V - 6W) mắc thông liền với nhau vào hiệu điện cầm cố 18V.

a) xác minh các cực hiếm định nấc của bóng đèn?

b) Tính cường độ loại điện qua đèn điện và hiệu điện cố kỉnh hai đầu từng bóng đèn?

c) các đèn sáng như vậy nào?

Hướng dẫn giải:

a) Đèn 1: Hiệu điện nạm định mức là Uđm1 = 3V.

Cường độ cái điện định nút là:


Đèn 2: Hiệu điện ráng định mức là Uđm2 = 6V.

Cường độ loại điện định mức là:

b) Điện trở của đèn 1 là:

Điện trở của đèn 2 là:

Vì nhị đèn mắc tiếp nối nên cường độ loại điện qua nhị đèn là:

Hiệu điện vậy hai đầu đèn điện 1 là: U1 = I.R1 = 2.3 = 6 V

Hiệu điện ráng hai đầu đèn điện 2 là: U2 = I.R2 = 2.6 = 12 V

c) vày cường độ loại điện qua nhì bóng đều to hơn giá trị định mức của mỗi đèn nên cả 2 đèn sáng sủa hơn bình thường (có thể bị cháy).


Bài 1: đèn điện ghi 12V - 100mW. Cường độ cái điện định mức để đèn sáng thông thường là :

A. 0,12 A B. 8,3 A

C. 8,3 mA D. 1,2 A

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Bài 2: bóng đèn ghi 12V - 3 W. Tính năng lượng điện trở của đèn

A. 24 Ω B. 48 Ω

C. 144 Ω D. 4 Ω

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Bài 3: Có tía bóng đèn: Đ1 (6V - 3W), Đ2 (12V - 3W), Đ3 (6V - 6W). Khi những bóng này đều sử dụng ở hiệu điện rứa định nấc thì độ sáng của các bóng đèn như sau:

A. Trơn Đ2 sáng nhất, hai bóng Đ1 cùng Đ3 sáng sủa như nhau.

B. Bóng Đ3 sáng sủa nhất, hai bóng Đ1 cùng Đ2 sáng như nhau

C. Trơn Đ3 sáng nhất, nhẵn Đ1 sáng sủa yếu

D. Cả ba bóng sáng như nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Bài 4: nhẵn đèn bao gồm điện trở 8 Ω và cường độ chiếc điện định mức là 2A. Tính công suất định mức của bóng đèn.

A. 32WB. 16W

C. 4WD. 0,5W

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Bài 5: Một nhẵn đèn gồm ghi (220V - 60W) mắc vào một nguồn điện. Lúc đó cường độ mẫu điện qua đèn là 0,18A thì ta thấy đèn sáng

A. Bình thường B. Sáng yếu

C. Sáng to gan D. Không sáng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Bài 6: lúc mắc một láng đèn bao gồm hiệu điện cầm 220V thì cái điện chạy qua nó tất cả cường độ 455mA. Tính điện trở và công suất của bóng năng lượng điện khi đó.

Hiển thị đáp án

Điện trở của đèn là:


*

Công suất của đèn lúc đó là: p. = U.I = 220.0,455 = 100 W.

Đáp án: R = 484 Ω, phường = 100W.


Bài 7: tất cả hai bòng đèn loại: 220V 100W cùng 220V 250W được mắc song song vào điện áp nguồn 220V.

a) Tính năng lượng điện trở của mỗi đèn điện và cường độ cái điện qua mỗi bóng đèn.

b) Hỏi 2 đèn sáng như vậy nào? Giải thích.

Hiển thị đáp án

a) Ta có:


*

Áp dụng với đèn điện thứ nhất:


*

Áp dụng với đèn điện thứ hai:


*

Cường độ cái điện qua trơn đèn đầu tiên là:


*

Cường độ chiếc điện qua bóng đèn thứ nhì là:


b) nhì đèn sáng bình thường. Vị hai đèn được mắc tuy nhiên song đề xuất hiệu điện vắt tại nhì đầu từng đèn đều bằng nhau và bởi 220V, đúng bằng giá trị định mức cần hai đèn sáng bình thường.

Đáp án:

a) R1 = 484 Ω; I1 = 0,455 A; R2 = 193,6 Ω; I2 = 1,14 A.

b) nhì đèn sáng sủa bình thường.


Bài 8: mang đến hai năng lượng điện trở nhưng mà ở ngoại trừ vỏ tất cả ghi (220 Ω - 50W), ( 300 Ω - 12W).

a) Nếu ý nghĩa các số ghi bên trên vỏ mỗi năng lượng điện trở.

b) Tính cường độ mẫu điện lớn nhất và hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 mà mỗi điện trở chịu được.

c) Tính công suất lớn số 1 mà cỗ hai điện trở trên chịu được lúc :

+ hai điện trở mắc tuy vậy song

+ hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp

Tóm tắt

Hiển thị đáp án

a) Điện trở thứ nhất (220 Ω - 50W) tức là điện trở R1 là 220 Ω và hiệu suất định nút là 50 W.

Điện trở sản phẩm công nghệ hai (300 Ω - 12W) tức là điện trở R2 là 300 Ω và năng suất định nấc là 12 W.

b) Cường độ dòng điện định mức của năng lượng điện trở thứ nhất là:


Hiệu điện vậy định mức của năng lượng điện trở thứ nhất là:

U1 = I1.R1 = 0,48. 220 = 105 V.

Cường độ chiếc điện định mức của điện trở máy hai là:


Hiệu điện nuốm định mức của điện trở trang bị hai là: U2 = I2.R2 = 0,2.300 = 60 V.

c) khi hai điện trở được mắc tuy vậy song thì để cả hai không xẩy ra cháy, hiệu điện thế rất có thể đặt vào bộ là U = U2 = 60 V (vì nếu đặt U = 105 V thì hiệu điện ráng vượt quá quý hiếm định nấc của điện trở 2, lúc đó điện trở 2 có khả năng sẽ bị cháy).

Xem thêm: Ký Hiệu Biển Số Xe 37 Ở Tỉnh Nào ? Biển Số Xe 37 Thuộc Tỉnh Nào

+ lúc hai điện trở được mắc thông suốt thì để cả hai không biến thành cháy thì cường độ rất có thể chạy qua cả hai năng lượng điện trở là I = I2 = 0,2 A. Khi đó hiệu điện chũm đặt vào hệ hai năng lượng điện trở thông suốt là:

U = I2.(R1 + R2) = 0,2.(220 + 300) = 104 V.

Đáp án:

a) R1 là 220 Ω; P1 = 50 W

R2 là 300 Ω; P2 = 12 W.

b) I1 = 0,48 A; U1 = 105 V; I2 = 0,2 A; U2 = 60V

c) Uss = 60 V; Unt = 104 V.


Bài 9: Để tô điểm một quầy hàng, tín đồ ta dùng những bóng đèn 6V - 9W mắc nối tiếp vào mạch điện tất cả hiệu điện nạm không đổi U = 240V

a) tra cứu số bóng đèn cần dùng để làm chúng sáng sủa bình thường.

b) Nếu tất cả một trơn bị cháy, bạn ta nối tắt đoạn mạch tất cả bóng đó còn lại thì hiệu suất tiêu thụ của mỗi bóng tăng giỏi giảm từng nào phần trăm.

Hiển thị đáp án

a) Cường độ dòng điện định nút của từng đèn là:


Điện trở mỗi đèn là:

Để các đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế trên từng phần là 6V, vậy số bóng đèn là: N = 240 : 6 = 40 bóng

b) lúc 1 bóng bị cháy và được nối tắt thì còn 39 bóng. Lúc đó cường độ cái điện qua mỗi đèn là


Công suất từng đèn lúc ấy là P" = I"2.R = (1,54)2.4 = 9,5 W

Vậy hiệu suất mỗi đèn lúc đó tăng số % là:


Đáp án: a) 40 bóng; b) 5,1 %.


Bài 10: gồm hai láng đèn: Đ1(120V - 45W); Đ2(120V - 60W) được mắc vào hiệu điện nỗ lực 240 V như nhị hình vẽ:

a) Tính năng lượng điện trở R và R làm việc hai cách mắc. Biết rằng các đèn sáng bình thường

b) Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch điện trong nhì trường đúng theo trên.

Hiển thị đáp án

a) Cường độ cái điện định mức của đèn 1 là:


Cường độ mẫu điện định nút của đèn 2 là:


+ phương pháp mắc đồ vật nhất: R1 nt (Đ1 // Đ2).

Để hai đèn sáng bình thường thì Ud = 120 V, buộc phải UR1 = U Ud = 120V

Cường độ loại điện vào mạch chính là I = Id1 + Id2 = 0,5 + 0,375 = 0,875 A

Nên điện trở R1 cần mắc vào là:


+ cách mắc máy hai: (R2 // Đ1) nt Đ2

Hiệu điện nạm trên R2 là UR2 = 120 V.

Cường độ loại điện qua R2 là

IR2 = I1 I2 = 0,5 0,375 = 0,125 A

Điện trở R2 có giá trị là:


b) cách mắc thiết bị nhất:

Công suất mạch là: p. = U.I = 240.0,875 = 210 W

+ giải pháp mắc đồ vật hai:

Công suất mạch là: P" = U.I" = 240.0,5 = 120 W

Đáp án:

a) R1 = 137 Ω; R2 = 960 Ω

b) phường = 210 W; P" = 120 W


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trang trướcTrang sau
*
Reply
*
6
*
0
*
phân tách sẻ

Kinh nghiệm làm affiliate Marketing

Với xu thế kiếm tiền online đang cực kì thịnh hành và chưa tồn tại dấu hiệu thoái trào, không tồn tại lý vày gì nhưng ta ko tìm cách để làm cho câu hỏi kiếm tiền online ...


Mẹo HayKinh nghiệm
Cách singout Trạng Nguyên giờ đồng hồ Việt trên năng lượng điện thoại
Mẹo HayCách
Cách mạng bốn sản Anh diễn ra với vẻ ngoài nào

Giữa cố kỉnh kỉ XVII, ở vương quốc anh đã ra mắt một cuộc cách mạng tư sản lật đổ cơ chế phong con kiến cũ. Vậy cốt truyện cuộc phương pháp mạng tứ sản Anh như vậy ...


Mẹo HayCách
Cách có tác dụng mồi câu con cá quả hồ dịch vụ

Chỉ mẹo câu cá lócCá lóc lừng danh háu ăn, cơ mà lại đa nghi cần câu con các lóc không dễ. Chỉ có những người dân nhiều gớm nghiệm, sống trong nghề lâu năm, nổi ...


Mẹo HayCáchNgôn ngữDịch
Cách rây rau quả cho bé bỏng ăn dặm

Thời điểm ăn dặm lý tưởng sẽ là khi nhỏ nhắn đủ 6 mon tuổi (theo khuyến cáo của tổ chức triển khai Y tế quả đât WHO) vì hôm nay hệ tiêu hóa của trẻ đã phát ...


Mẹo HayCách
Cách làm ruốc gà bởi nồi rán không dầu

Hướng Dẫn phương pháp Làm Chà Bông Heo cực kỳ Ngon tại NhàCuộc sống càng tất bật khiến cho việc sàng lọc món ăn hằng ngày của gia đình bạn biến đổi một câu hỏi ...


Mẹo HayCách
Cách làm sáp wax lông bằng mật ong

Vùng da dưới cánh tay khô thoáng, sáng mịn sẽ giúp đỡ chị em tự tin diện những bộ cánh mát mẻ, gợi cảm. Tuy nhiên, ít nhiều chị em gặp mặt phiền toái bởi vì vùng domain authority ...


Mẹo HayCách
Cách mở bảng tinh chỉnh và điều khiển CSGO

Mở menu mua sắm và chọn lựa trong CSGO rất dễ dàng. Bạn cũng có thể giải quyết nó bằng cách xem những tác vụ chính trong menu thiết đặt trò chơi. Tuy nhiên, tính năng bé dại này phức ...


Mẹo HayCách
Cách trồng húng cây bởi hạt

Mô tảHúng chanhhaytần dày lá,rau thơm lùn,rau thơm lông,rau tần,dương tử tô, là cây thuộchọ Hoa môi, là một số loại cây thân thảo, cao khoảng chừng 20 50 cm, lá mọc đối, ...


Mẹo HayCách
Cách trộn trà hoa cúc túi lọc

Trà hoa cúc táo apple đỏ là đồ uống giỏi cho mức độ khỏe, nhất là những ai hay bị đau đầu, nệm mặt, mệt mỏi thần kinh. Giải pháp làm trà hoa cúc táo đỏ nhưng ...


Mẹo HayCách
Cách bắt tắt âm thanh chuyển slide vào PowerPoint 2010
Mẹo HayCách
Cách dụng keyboard Bluetooth

Một chiếc smartphone hay một chiếc laptop tính bảng sở hữu bàn phím cứng bên cạnh đó là rất khó có thể có thể gặp ở những thiết bị này. Không thể không đồng ý được ...


Mẹo HayCáchCông NghệBàn phím
Cách đặt lệnh Buy Stop Limit

Ở bài viết trước bạn đã biết về Lệnh Limit bao gồm Buy Limit cùng Sell Limit. Lệnh Limit là lệnh chờ giúp trader vào lệnh ở giá thấp hơn giá thị ...


Mẹo HayCáchTop ListTop
Cách làm cho bột gạo lứt lợi sữa
Mẹo HayCách
Cách làm cho dầu gấc với dầu dừa

Dầu gấc là 1 trong loại thực phẩm ngơi nghỉ dạng dung dịch được bào chế từ trái gấc tươi hoặc gấc khô rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng đẹp. Bên cạnh ra, đó là ...


Mẹo HayCách
Cách làm cho cá hồi sốt cam ngon

Mục Lục nguyên liệu làm cá hồi nóng cam bí quyết làm cá hồi sốt cam tươi ngon phương pháp làm cá hồi nóng cam bởi nồi rán không dầu Cá hồi là nguồn cung ứng ...


Mẹo HayCách
Tính cách tức giận tiếng Anh

Khó tính là một trong cụm từ chỉ về con người được dùng rất thông dụng trong cuộc sống, nhằm miêu tả sự khó khăn hài lòng, quan lại tâm quá mức cho phép của một tín đồ nào ...


Mẹo HayCáchHọc TốtTiếng anh
Cách trồng bắt buộc tây bằng nước

Hướng dẫn biện pháp trồng và chuyên bón rau đề xuất TâyRau cần có mùi vị thơm ngọt dễ ăn nên được khôn xiết nhiều gia đình ưa sử dụng rộng rãi để chế tao món ngon, tuy vậy ...


Mẹo HayCách
Cách tăng sinh lý phái nam tại nhà

HỎI:Top 10 thuốc tăng cường sinh lý nam tốt nhất hiện nayDo lối sinh hoạt thiếu lành mạnh và đặc thù quá trình ít vận động, xu thế suy giảm sinh lý nam ...


Mẹo HayCáchXây ĐựngNhà
Cách soát sổ tủ lạnh bắt đầu mua

Cách thực hiện Tủ Lạnh bắt đầu MuaTin tức -3228Chia sẻ: |Twitter |Facebook nhu yếu sử dụng tủ lạnh gia tăng bởi nhiều ứng dụng tủ lạnh mang đến và giá bán ...

Xem thêm: Giải Bóng Đá World Cup Diễn Ra Mấy Năm 1 Lần ? World Cup 2022 Tổ Chức Tại Đâu?


Mẹo HayCách
Quảng Cáo

Tương Tự


Cách dụng bàn phím Bluetooth4 mon trước. Bởivo_dung1
Cách đặt lệnh Buy Stop Limit4 mon trước. Bởinguyennhopt
Cách có tác dụng bột gạo lứt lợi sữa4 tháng trước. Bởinguyen_cakute
Cách làm dầu gấc cùng với dầu dừa4 mon trước. Bởimrhung1
Cách có tác dụng cá hồi sốt cam ngon4 mon trước. BởiDrtan2022

Toplist được quan liêu tâm


#1
Top 9 bạn thích mình thành ai, thì tự quyết gồm có tuổi trẻ con quanh luẩn quẩn trong mấy tường ngăn nhà ống 20221 tuần trước
#2
Top 10 tài liệu về dạy học tích hợp ở tiểu học 20226 ngày trước
#3
Top 9 sự phục hồi của trùm phản diện 20225 ngày trước
#4
Top 10 tuyệt chỉ ra tác hại của câu hỏi phán xét người khác theo thành kiến 20223 ngày trước
#5
Top 10 shop bán cano điều khiển từ xa 20221 tuần trước
#6
Top 9 hộp sữa chua nguội bledina bảo quản như the làm sao 20226 ngày trước
#7
Top 9 bài xích tập giúp thông vòi trứng 2022 5 ngày trước
#8
Top 10 con kiến thức lịch sử hào hùng lớp 5 20224 ngày trước
#9
Top 9 tóc ngắn mặc gì đi đám hỏi 20226 ngày trước

Xem Nhiều


nip slips là gì - Nghĩa của trường đoản cú nip slips4 ngày trước. Bởimithoaixinh
killians là gì - Nghĩa của tự killians5 ngày trước. BởiKinh_thuyethn
Một hóa học phóng xạ bao gồm chu kì chào bán rã 7 2s hằng số phóng xạ của hóa học này bằng bao nhiều5 ngày trước. BởiLamDangxinh
Top 1 cửa hàng xe vario huyện Cô Tô quảng ninh đất mỏ 20226 ngày trước. BởiKinamxinh
Tay bắt phương diện mừng có nghĩa là gì6 ngày trước. BởiMisschinhlover
Cách nhằm lưu clip trên facebook về đồ vật tính2 ngày trước. BởiKitung_hcm
Trong mạch chỉnh lưu, để giảm bớt độ gợn sóng của biểu đạt ra tín đồ ta tất cả thể6 ngày trước. BởiKinh_Dangxinh
Nghệ sĩ Trang Bích Liễu bao nhiều tuổi1 ngày trước. Bởiphamduc_2
Độ gồm tỉ lệ bổ dưỡng dễ hòa tan buộc phải phân đạm cùng phân kali dùng để làm bón là chính1 tuần trước. Bởinguyennhohcm
Thực trạng thị trường vốn việt nam và phương án phát triển5 ngày trước. BởiKinhchinh1

Chủ đề


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìNghĩa của từHọc TốtCông NghệToplistBài TậpTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuSản phẩm tốtĐịa Điểm HayNgôn ngữXây ĐựngTiếng anhỞ đâuMón NgonHướng dẫnTại saoMáy tínhDịch rứa nàoBao lâuSo SánhThuốcKhoa HọcNghĩa là gìSo sánhBài tậpĐại họcVì saoPhương trìnhFacebookMàn hình

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 gamize.vn Inc.