Bài Luận Tiếng Anh Về Save Energy

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.73 KB, 3 trang )


ENGLISH 7

Topic: Write a short paragraph (60 - 80 words) about what we should bởi vì tosave energy.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về save energy

(Viết một đoạn văn ngắn về điều chúng ta nên làm cho đế tiết kiệm năng lượng.)Bài 1:

We can save energy by doing some following tips. First of all, we should useelectricity more efficiently & reduce our electricity bill. We need khổng lồ turn off theTV when we are not watching, turn off all the lights before going to lớn bed. Besides,we should not leave the fridge door mở cửa in a long time due to lớn wasting ofelectricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths orturning off the water when you don not use it. The next tip is reducing the use offossil fuels lượt thích gas, coal, and oil. It is not only saving energy but also protect ourenvironment. To bởi vì this, we can use public transport and avoid using oto ormotorbike for short trip. All in all, because our energy is limited we need lớn reserveit for the future generations.

Dịch:


(2)

Bài 2:

There are some tips khổng lồ save power which I think are very easy lớn apply. Firstly, weshould use energy saving light bulbs in our house. It will help us to lớn reduce ourelectricity bill. Secondly, we should use public transport if we need to go longdistance. We can use bicycles for short distances. I think it is good for our healthand economical. & remember, before going to bed, we should turn off all lightsand other unused electrical devices. It"s an easy way to save our planet.

Dịch:

Có một số trong những mẹo để tiết kiệm tích điện tớ nghĩ về là rất giản đơn áp dụng. Đầu tiên chúng tanên sử dụng bóng đèn tiêu tốn ít tích điện trong gia đình. Nó để giúp đỡ chúng tagiảm hóa 1-1 tiền điện. Máy hai bọn họ nên áp dụng phương tiện giao thông côngcộng nếu chúng ta đi khoảng cách xa. Bạn có thể sử dụng xe đạp cho cáckhoảng phương pháp ngắn. Tớ nghĩ điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta và ngày tiết kiệmtiền. Cùng hãy nhớ trước lúc đi ngủ, bọn họ nên tắt tất cả bóng đèn và những thiết bịđiện khơng sử dụng. Đó là một cách rất dễ dàng đế cứu vớt trái đất của chúng ta.

Xem thêm: Audio Cover - Ai Chung Tình Được Mãi

Bài 3:

In our daily life, energy play a very important role, so we should save energy. Ithink there are many ways khổng lồ save energy & now I will cốt truyện with you some waysto save energy effectively. Firstly, we should turn off all the electric applianceswhen we don"t use them such as: lights, fans, air conditioner...… Secondly, we canuse solar energy or wind energy instead of electric energy in our house. It will helpus save more money. Thirdly, we can go to school or go to lớn work on foot, by xe đạp orby public transport instead of motorbike or car. By these ways, the energy will besaved.

Dịch:


(3)

đèn, quạt, điều hòa…. Lắp thêm 2, chúng ta cũng có thể sử dụng năng lượng mặt trời haynăng lượng gió cầm cho điện của nhà của chúng ta. Nó vẫn giúp chúng ta tiếtkiệm được rất nhiều tiền. Sản phẩm công nghệ 3, thay vày đi ơ tơ xuất xắc xe máy, chúng ta có thể đi cỗ đihọc hoặc là di chuyển làm. Bằng các cách này, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiềunăng lượng.

Bài 4:


There are many ways lớn save energy. Here are a few ideas to lớn get you started: First,change your travel behaviour, think more in terms of public transportation, ifpossible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Second, chooseproducts that come with lightweight packaging. Third, turn off lights andappliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Finally,Userechargeable batteries instead of disposable batteries. These are easy ways for us tosave energy everyday.

Xem thêm: Tính Chất Của Cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga Sống Mãi Với Lịch Sử

Dịch:

Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là một vài ba ý tưởng giúp bạn bắtđầu: Đầu tiên, chuyển đổi hành vi tải của bạn, suy nghĩ nhiều rộng về phương tiệngiao thông công cộng, nếu bao gồm thể, đi bộ hoặc đi xe đạp điện thay vì đi xe cộ hơi. Lắp thêm hai,chọn sản phẩm đi kèm theo với vỏ hộp nhẹ. Máy ba, tắt đèn và những thiết bị khi chúng ta khơngsử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm chi phí năng lượng. Cuối cùng, áp dụng pin sạcthay vày pin dùng một lần. Đây là đầy đủ cách thuận tiện để bạn cũng có thể tiết kiệmnăng lượng từng ngày.