AL TÁC DỤNG VỚI HNO3 LOÃNG

     

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là bội nghịch ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung các bài học: cân đối phản ứng lão hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học của Al và tính chất hóa học tập HNO3…. Tương tự như các dạng bài tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Al tác dụng với hno3 loãng


2. Điều kiện để Al công dụng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al chức năng với HNO3

Nhỏ ung dung dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đang để sẵn lá nhôm

Bạn vẫn xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng Al công dụng với HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí có tác dụng sủi bọt bong bóng khí trong dung dịch và hóa nâu kế bên không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. kim loại nào dưới đây không công dụng được với HNO3 quánh nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. mang lại 2,7 gam Al chức năng với HNO3 loãng phản bội ứng trả toàn. Sau phản ứng thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne nhịn nhường = ne dìm = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp chất nào dưới đây rất có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 với BaCl2

B. NaCl cùng AgNO3

C. HNO3 cùng FeO

D. NaNO3 với AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các đặc điểm hoá học của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo dạn và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh bạo và bị phân huỷ.

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit dũng mạnh và tính bazơ mạnh.

D. Tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.


Câu 5. nhiệt độ phân hoàn toàn 9,4 gam một muối hạt nitrat kim loại thu được 4 gam một chất rắn. Công thức muối đã cần sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan sát đáp án ta thấy 2 trường hòa hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối hạt đã dùng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho 1 lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy tất cả một lớp thủy ngân dính trên mặt phẳng nhôm. Hiện nay tượng tiếp sau quan liền kề được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó tạm dừng ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan tức thì trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ khởi tạo với Hg hỗn hống. Láo lếu hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg và Al vào 200 ml hỗn hợp Y tất cả HCl 1M với H2SO4 0,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, những axit phân li trọn vẹn thành các ion. Xác suất về cân nặng của Al trong X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản bội ứng) = 0,38 mol axit dư, sắt kẽm kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al, Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi chấm dứt phản ứng có mặt 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu đến m gam tất cả hổn hợp X trên vào trong 1 lượng dư axit nitric quánh nguội, sau khi xong phản ứng hình thành 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Quý giá của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ bao gồm Al bội phản ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 quánh nguội thì chỉ tất cả Cu phản bội ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol Al với 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. phản bội ứng hóa học xảy ra trong trường thích hợp nào sau đây không thuộc loại phản ứng sức nóng nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al tính năng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tính năng với axit H2SO4 quánh nóng.


Câu 10.

Xem thêm: Toán Lớp 5: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Độ Dài Đáy Lớn Bằng Chiều Cao Bằng 4/5

đến m gam Al phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây không bắt buộc của nhôm?

A. Ở ô sản phẩm 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể kết cấu lập phương trung ương diện.

D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al ngơi nghỉ ô 13 (z = 13), chu kỳ 3 (3 lớp electron), đội IIIA (3 electron lớp bên ngoài cùng, nguyên tố p).


Câu 12: tiến hành các thể nghiệm sau :

(a) mang đến từ từ bỏ NaOH mang lại dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(b) mang đến từ tự Al2(SO4)3 mang lại dư vào dung dịch NaOH,

(c) mang đến từ trường đoản cú NH3 cho dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(d) đến từ tự Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NH3.

(e) cho từ tự HCl mang đến dư vào dung dịch NaAlO2.

(f) mang lại từ tự NaAlO2 mang đến dư vào dung dịch HCl

(g) cho từ tự Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaAlO2

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện thêm kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện tại kết tủa trắng, xong kết tủa chảy dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện tại kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện kết tủa trắng


Câu 13: mang đến 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ chiếm được dung dịch không duy độc nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào rất có thể cùng trường thọ trong một dung dịch?

A. AlCl3 với Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH

D. NaCl và AgNO3


Câu 15 cần sử dụng hóa hóa học nào tiếp sau đây để rõ ràng Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi cho NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều xuất hiện thêm kết tủa hidroxit, nhưng Zn(OH)2 sản xuất thành có chức năng tạo phức với NH3 phải kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 không tan vào NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Cùng với phương trình hóa học này các em lưu ý sản phẩm hóa học khử sẽ hiện ra rất nhiều, xác minh sản phẩm khử phụ thuộc nồng độ hỗn hợp HNO3. Chúc các bạn học tập tốt

Mời chúng ta tham khảo một số trong những tài liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa giới thiệu tới các bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, ước ao rằng qua nội dung bài viết này các bạn có thể học tập xuất sắc hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng bài viết liên quan các môn Ngữ văn 12, giờ đồng hồ Anh 12, Thi thpt giang sơn môn Toán, Thi THPT nước nhà môn vật Lý,….

Xem thêm: What Is A Mock Interview? ? How To Prepare For An Interview*
*

Xác định ý nghĩa sâu sắc nhan đề tự tình (Hồ Xuân Hương)


Theo em học sinh có văn hóa truyền thống khi tham gia giao thông vận tải được biểu thị thông qua các hành vi bài toán làm nào?


*

Viết đoạn văn kể về một trong những buổi biểu diễn nghệ thuật hoặc chiếu phim cơ mà em đã được coi như lớp 3 hay độc nhất (50 Mẫu)


*

Viết văn bản thuyết minh về một phép tắc hoặc giải pháp lệ của một trò đùa hay vận động mà em và các bạn trong lớp vồ cập (20 Mẫu)


*

Em nên lựa chọn và so với một thành tựu cao nhã trong nhị cuộc biện pháp mạng công nghiệp thời kì cận đại (4 mẫu mã trả lời)


*

Viết một bài luận khoảng tầm 500 chữ phân tích đánh giá nội dung và thẩm mỹ của tòa tháp Nắng new của giữ Trọng Lư (4 Mẫu)


*

3 Đề Đọc đọc Bến Đò ngày mưa gió (Anh Thơ) tất cả đáp án chi tiết


3 Đề hiểu hiểu Khó nói theo một cách khác có ai kia là tuyệt vời nhất mặt nào cũng giỏi (có đáp án)


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình lưu ý này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.